Rolul parintilor in educatia sexuala a copiilor si adolescentilor
februarie 1, 2018
CONVENTIA DE LA ISTANBUL (IDEOLOGIE DE GEN MASCATĂ)
noiembrie 10, 2018

NOTIFICARE CATRE SCOLI PRIVIND EDUCATIA DE GEN, EDUCATIA SEXUALA

Notificare SCOLI – GRĂDINIŢE privind EDUCAŢIA DE GEN ŞI EDUCAŢIA SEXUALA

 

 

 

Către,
GRĂDINIȚA / ȘCOALA __________________________________________________

                                      Domnule/ Doamnă director

Subsemnatul / Subsemnata ______________________________________________,
având codul numeric personal (CNP) _______________________, în calitate de tată / mamă
/ reprezentant legal al elevului / elevei______________________________________, înscris
/ înscrisă în anul școlar ____________ , în clasa ________ , în unitatea de învățământ
__________________________________________________________________________,
    în temeiul dispozițiilor imperative din Constituția României, art. 29 alin. (1), (2) şi
(6), art. 48 alin. (1), art. 49 alin. (1) și (3); din Legea nr. 272/2004 privind protecția și
promovarea drepturilor copilului, art. 1 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 6 lit. d), art. 27 alin. (3),
art. 37 lit. c) și d), art. 51 alin. (2), art. 94 alin. (1) şi (2); din Legea nr. 1/2011, art. 7 alin. (1)
și din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar, art. 168 alin. (1) și (2);

    Prin prezenta vă NOTIFIC:
1 – să luați act că NU sunt de acord ca fiul / fiica mea să fie expus / expusă, atât în
unitatea de învățământ cât și în afara acesteia, la informații de orice fel specifice
educației sexuale și ideologiei de gen.

2 – să luați toate măsurile astfel încât fiul / fiica mea să NU fie implicat / implicată,
prin nicio modalitate, în activități educative (lecții, jocuri, teste, proiecte, programe sau
evenimente de orice fel), în care se prezintă ori se promovează idei, informații sau modele de
conduită care neagă genul ca dat biologic, care deformează ori neagă distincția naturală
dintre tată și mamă sau care prezintă relații intime între indivizi.
3 – expunerea copilului meu la informațiile specifice educației sexuale și ideologiei de
gen, cu intenție sau prin neglijență, constituie abuz, care dăunează sănătății psihice și
moralității, punând în pericol dezvoltarea normală din punct de vedere emoțional, afectiv,
mental, social, moral și spiritual a acestuia.
În cazul în care veți ignora această notificare, voi considera atitudinea dumneavoastră
un act de rea-credință precum și dovada indubitabilă a faptului că aveți intenția de a încălca
dreptul și autoritatea părintească, fapt ce aduce grave prejudicii interesului superior al
copilului, obligându-mă astfel să acționez în justiție unitatea de învățământ și orice persoane
care se fac vinovate de această situație.
Această notificare este valabilă pe toată perioada de școlarizare a copilului în unitatea
de învățământ mai sus menționată și nu poate fi revocată decât printr-o altă notificare făcută
în mod expres.
Prezentul document reprezintă notificarea dumneavoastră astfel încât să nu puteți
spune că nu aveți cunoștință de situația învederată.

Data:                                                                                      Nume, Semnătura:

 

 

 

 

 

Explicații pentru completarea corectă a notificării:

GRĂDINIȚA / ȘCOALA  ______(se trece denumirea completă și adresa unității de
învățământ)______

Subsemnatul / Subsemnata ___________(nume, inițiala tatălui, prenume)_______________
… în calitate de tată / mamă / reprezentant legal al … (se lasă calitatea pe care o aveți și se
taie celelalte două variante)
… elevului / elevei ________________(nume, prenume)_________________
… în unitatea de învățământ ______(se trece denumirea completă și adresa unității de
învățământ)_____________

Semnătura: se trece numele complet, în clar, cu majuscule și semnătura olografă (scrisă de
mână)

Notificarea se completează în două exemplare originale: unul se depune la
unitatea de învățământ, iar pe al doilea se pune ștampila unității de învățământ cu numărul
de înregistrare și semnătura persoanei care a înregistrat documentul și se păstrează de către
părinte, spre a fi dovadă în caz de nevoie.

Se poate trimite si prin mandat postal cu confirmare de primire (au fost cazuri abuzive cand secretariatul sub diverse pricini a refuzat inregistrarea)

Dacă o familie are mai mulți copii la aceeași unitate de învățământ, se face câte o notificare
separată pentru fiecare copil în parte.

Alatura-te Aliantei!